Videreudvikling af servicen tryghedspakke til psykisk sårbare borgere

 
 
 
I Patient@home videreudvikler Cekura A/S deres service ’Tryghedssamtale’, hvor borgere og patienter med psykiske og sociale udfordringer altid kan komme i kontakt med en ansat, så de føler sig trygge i eget hjem.

Baggrund

Det er en kendt udfordring, at psykiatrien i både kommuner og regioner står over for at skulle indfri en række økonomiske besparelser i takt med den demografiske udvikling. Det betyder, at ventetiden til en botilbudsplads for borgere med psykiske lidelser eller sociale udfordringer bliver længere, imens kravet til borgerens tilstand, i forhold til at kunne få en botilbudsplads eller at kunne blive indlagt på 20170110_Videreudvikling Af Servicen Tryghedspakkepsykiatrisk afdeling, skærpes. Størstedelen af denne sårbare gruppe efterspørger botilbudsplads eller indlæggelse, fordi de ikke føler sig trygge ved at bo alene i eget hjem, da de har brug for vished om, at der altid er nogen omkring dem, de kan søge hjælp hos.

 

CEKURA A/S indgår i et samarbejde med Teknologisk Institut og Svendborg Kommune for at afprøve, videreudvikle og evaluere serviceydelsen ’Tryghedssamtale’, som er henvendt til psykiatrien. Med ’Tryghedssamtale’ bliver det muligt for borgeren – via et enkelt tryk på en alarmknap – altid at kunne kontakte CEKURA A/S, som har ansatte, der sidder klar til at snakke med borgeren og derigennem hjælpe med angst, skizofreni, livskrise, depression, selvmordstanker, misbrug mm. Gennem beroligende, støttende og omsorgsfulde tryghedssamtaler forventes det, at borgere/patienter med psykiske og sociale udfordringer kan bo i eget hjem, i stedet for at være indlagt på psykiatrisk afdeling eller bo på botilbud, da de med tryghedskaldet altid har en at tage kontakt til i svære situationer.

 

Formål/vision

På baggrund af en workshop med repræsentanter fra Svendborg Kommunes Socialafdeling, herunder botilbudsledere samt personale på botilbud og CEKURA, blev der fundet frem til, at flere af CEKURAs services med fordel kunne testes i et projektforløb med en hypotese om, at disse services kunne give borgeren en bedre hverdag. Omdrejningspunktet for projektet vil være borgere med nedsat kognitionsevne samt borgere med forskellige psykiske ledelser.

 

Formålet med nærværende projekt er gennem en offentlig-privat samarbejde mellem Svendborg Kommunes Socialafdeling og CEKURA, at afdække, i hvilket omfang CEKURAs tryghedsservice kan hjælpe borgere, der har varierende psykiske lidelser samt/eller nedsat kognitionsevne til en bedre trivsel og selvstændighed. Derudover er formålet at påvise en eventuel gevinstrealisering for Svendborg Kommune ved at benytte CEKURAs service.

 

Forventet outcome

Der er en bred enighed om, at CEKURAs tryghedsservice kan have stor indflydelse på den kliniske effekt. Herudover er der en rehabiliterende mulighed, der ligger i at skulle ringe til CEKURAs Tryghedscenter, kan føre til en erkendelse af egne behov, og at borgeren opnår bedre kommunikative kompetencer og gennem samtaler vil kunne stoppe en dårlig spiral. På sigt kan det betyde, at borgeren bliver bedre til at håndtere og reducere et eventuelt misbrug, får en bedre døgnrytme og et mindre behov for støtte. Ligeledes blev det påpeget, at der muligvis vil kunne ses en forebyggelse af selvmordsforsøg og færre indlæggelser på psykiatrisk afdeling.

 

Med et økonomisk perspektiv er det forventet, at der vil være mulige gevinster ved:

 • Afslutning af paragraf 85 til Cekura
 • Reducering af indlæggelser på psykiatrisk afdeling
 • Nedsættelse af støtteniveau
 • Gøre borgere mere selvstændige
 • Reducering af misbrug
 • Forbedring af døgnrytmen
 • Et mere selvstændigt liv
 • Forebyggelse af selvmordsforsøg
 
KontaktpersonAnders 
        Lyck Fogh-Schultz

Anders  Lyck Fogh-Schultz

Seniorkonsulent


Teknologisk Institut, Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi

Email:  LOADEMAIL[alfs]DOMAIN[teknologisk.dk]

Partnere

Teknologisk Institut, Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi

Anders  Lyck Fogh-Schultz

Email:  LOADEMAIL[alfs]DOMAIN[teknologisk.dk]

Web:   http://teknologisk.dk

CEKURA A/S

Søren Viktor  Nielsen

Email:  LOADEMAIL[sornie]DOMAIN[cekura.dk]

Web:   http://www.cekura.dk

Svendborg Kommune, Socialafdeling

Hasse  Jacobsen

Email:  LOADEMAIL[hasse.jacobsen]DOMAIN[svendborg.dk]

Web:   http://www.svendborg.dk/kommunen/organisationen/direktoeromraader-og-afdelinger/social-og-sundhed/velkommen-til-social-og-1