Safe-Biopsy – sikker og effektiv håndtering af vævsprøver

 
 
 
Safe-Biopsy er et unikt håndteringsudstyr til vævsprøver, som har til formål at effektivisere arbejdsgange, sikre kvaliteten af vævsprøver og forbedre arbejdsmiljø for sundhedspersonale i både primær såvel som sekundær sektor.

Baggrund

Formaldehyd er en af de mest gængse metoder til at konservere vævsprøver. Formaldehyd blev i 2011 betegnet som et kræftfremkaldende stof, og siden 2015 har det ikke måtte bruges uden udluftning i form af stinkskabe. Det bevirker, at der skal være stinkskabe på alle lokaliteter, hvilket skaber en kompleksitet i håndteringen af vævsprøver og dermed arbejdsgangen. Hertil har der været problemer med den måde prøverne bliver transporteret, hvilket har gjort, at det ind imellem har været nødvendigt at tage nye vævsprøver. Affaldshåndtering udgør ligeledes en udfordring for de enkelte afdelinger, da bortskaffelsen af formaldehyd foregår på brugsstedet.

 

Generelt set er udførelsen af vævsprøver et overset område, da det udgør en mindre aktivitet i den enkelte afdeling, men overordnet set udgør det op til 141.000 prøver i Region Syddanmark på årsbasis, fordelt på hospitaler (68 %) og primær sektor (32 %). Mængden af vævsprøver stiger med cirka 10 % årligt, hvilket yderligere nødvendiggør en effektivisering og kvalitetssikring af indsatsen.

 

På den baggrund er der et behov for en innovativ teknologi til at forbedre kvaliteten af udførelsen af vævsprøver og arbejdsvilkår for medarbejdere i sundhedssektoren. Safe-Biopsy er et bud på sådan en innovativ teknologi, og er en avanceret og intuitivt brugbar plastikbeholder.

 

Beholderen består af en plastikcylinder, hvori vævsprøven lægges. Cylinderen indeholder fra producenten formaldehyd, som oversvømmer vævsprøven. Når vævsprøven tages ud af beholderen, flyder al formaldehyd bort fra prøven og bliver inde i cylinderen. Personalet kommer derfor på intet tidspunkt i berøring med den giftige væske, og vævsprøven bliver kun udsat for et minimum af ilt, som ellers sætter forrådnelse i gang, og gør prøven ubrugelig.

 

Formål/vision

Der er behov for en ledelsesmæssig og klinisk vurdering af Safe-Biosy's anvendelighed i forbindelse med udvikling af en fuldt funktionsdygtig prototype. Safe-Biopsy skal derfor afprøves i praksis på Odense Universitetshospital (OUH), hvor prototypen skal afprøves både klinisk og forskningsmæssigt, så patient- og personalesikkerhed bliver bedst mulig. Her vil den indtil videre blive afprøvet på både Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Dermatologisk Afdeling og Onkologisk Afdeling.

 

Der er behov for input og samarbejdspartnere inden for brugerdreven innovation og inden for kliniske - og sundhedsøkonomiske forhold. Derfor vil der blive iværksat detaljerede undersøgelser med beskrivelser og dokumentering af eksisterende arbejdsgange ved udtagning, håndtering og bevaring af vævsprøver. Dette vil blive holdt op imod de effektiviseringer, som indførelsen af Safe-Biopsy vil kunne medføre. De regulatoriske forhold vedrørende validering og verificering med henblik på CE-mærkning er allerede på plads.

 

Det overordnede mål er at udvikle af en fuldt funktionsdygtig Safe-Biopsy til kommerciel lancering i tæt samarbejde med Patient@home, med efterfølgende fuld implementering i Region Syddanmark på både hospitaler og i primær sektor.

 

 

Forventede resultater

Det er forventningen, at Safe-Biopsy vil:

 

 • Effektivisere arbejdsgange
 • Passe ind i eksisterende arbejdsgange
 • Give "one-step workflows"
 • Konservere vævsprøver optimalt
 • Minimere antallet af gange, hvor man er nødt til at gentage udtagning af vævsprøven
 • Centralisere al affaldshåndtering i patologisk afdeling (inklusiv al formaldehyd)
 • Hindre at sundhedspersonale bliver eksponeret for formaldehyd
 • Ophæve behov for installation af stinkskabe/udsugning i ambulatorier, sengeafdelinger og operationsstuer
 • Medføre intuitiv brug af teknologien
 • Medføre optimal ID-sikring via trådløs ID-tagging, der kan følges tidsmæssigt og geografisk
 • Være klargjort til implementering på nye hospitaler.

 

Læs mere om projektet HER

 
KontaktpersonSebastian Andre 
        Jensen

Sebastian Andre  Jensen

CEO


Absolute Liquid Solutions

Email:  LOADEMAIL[saj]DOMAIN[absliquids.com]

Partnere

Odense Universitetshospital

Kim  Brixen

Email:  LOADEMAIL[kim.brixen]DOMAIN[rsyd.dk]

Web:   http://www.ouh.dk

Accelerace

Niels  Ejskjær

Email:  LOADEMAIL[nie]DOMAIN[accelerace.dk]

Web:   http://www.accelerace.dk/

Absolute Liquid Solutions

Sebastian Andre  Jensen

Email:  LOADEMAIL[saj]DOMAIN[absliquids.com]

Welfare Tech

Søren  Møller Parmar-Sielemann

Email:  LOADEMAIL[smps]DOMAIN[welfaretech.dk]

Web:   http://www.welfaretech.dk