Elektronisk medicinhåndtering i eget hjem

 
 
 
En elektronisk medicinboks skal hjælpe borgere til at undgå utilsigtede hændelser som følge af glemt medicin.
Baggrund
Det er en kendt udfordring, at mange patienter glemmer at tage deres medicin. Medicinboksen, Dosecan, som er en del af DoseSystem, er udstyret med alarmfunktioner, som minder patienten om at indtage sin medicin. Patienten kvitterer efterfølgende for korrekt indtaget medicin ved hjælp af en OK-knap på den elektroniske medicinboks, som sendes direkte til plejepersonalets smartphone eller andet apparat. 
 
På den måde kan systemet DoseSystem huske borgeren på at tage sin medicin, samtidig med at plejepersonalet kan holde øje med, om patienten har taget sin medicin.20170330_Dose System Udover at minde borgeren om medicin husker DoseSystem også borgeren på andre gøremål såsom at huske at drikke, spise eller gå på toilettet. Derudover kan DoseSystem også sende besked til pårørende, som kan få besked om manglende medicinkvittering.
 
DoseSystem kan dermed bruges som et hjælpemiddel til borgeren eller som arbejdsredskab til sundhedspersonalet enten i borgerens eget hjem eller på omsorgscentre. Ved hjælp af DoseSystem understøttes borgerne i at blive mere uafhængige og selvhjulpne i forhold til egen medicinering og andre gøremål, der understøttes af DoseSystem. 
 
Formål/ Vision
Formålet med dette projekt er at videreudvikle DoseSystem i form af en markedstilpasning til det tyske marked. 
 
Projektet vil derfor tage afsæt i en udvidet markedsvalidering, hvilket vil generere data til nærværende projekt og produktudvikling i form af markedstilpasning. 
 
Aktiviteter i projektet: 
 • Dataindhentning i form af markedsvalidering
 • Udvikling af DoseSystem i form af markedstilpasning

 

Forventede resultater
Projektet forventes at resultere i en udvikling af DoseSystem til anvendelse i hjemmeplejen og på plejecentre på det tyske marked. Her forventes produktet at resultere i:
 • Færre utilsigtede hændelser som følge af glemt medicin
 • Færre udkørsler til borgere, der skal have hjælp til medicinhåndtering
 • Færre arbejdsgange for plejepersonalet
 • Mindre tidsforbrug ved besøgene hos borgeren
 • Større tryghed hos borgeren og deres pårørende

 

Økonomiske og faglige gevinster ved projektet: 
 • Reduktion af antal visiterede timer til medicingivning
 • Bedre ressourceudnyttelse
 • Fald i timer til dokumentation og administration af utilsigtede hændelser
 • Flere borgere der bliver helt eller delvist selvhjulpne 
 • Bedre helbred for borgerne i og med at man kan opnå en større sikkerhed i forhold til korrekt medicinering på rette tid
 • Forbedring af plejepersonalets arbejdsmiljø som følge af en større tryghed omkring medicingivning og mindre stress 
 • Større kvalitet i medicingivningen som på sigt vil give bedre helbred
 • Forbedring af de pårørendes oplevelse af tryghed og sikkerhed omkring medicingivning

 

Medicinboksen DoseCan har indtil nu været testet på ca. 12 plejecentre med positivt resultat, og ca. 25 kommuner anvender allerede DoseSystem. I alt er produktet ude i ca. 30 kommuner. Der er påvist økonomiske gevinster ved løsningen, som har en gennemsnitlig årlig besparelse pr. borger på 25.500 kroner.  
 
KontaktpersonAnders 
        Lyck Fogh-Schultz

Anders  Lyck Fogh-Schultz

Seniorkonsulent


Teknologisk Institut, Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi

Email:  LOADEMAIL[alfs]DOMAIN[teknologisk.dk]

Partnere

Teknologisk Institut, Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi

Anders  Lyck Fogh-Schultz

Email:  LOADEMAIL[alfs]DOMAIN[teknologisk.dk]

Web:   http://teknologisk.dk

DoseSystem ApS

Jesper K.  Thomsen

Email:  LOADEMAIL[jkt]DOMAIN[dosesystem.com]

Web:   http://dosesystem.com/