Telemedicinsk rehabilitering af patienter med svær KOL

 
 
Projektet blev afsluttet i 2014

 
Patientkufferten – også kendt som KOL-kufferten – er en telemedicinsk løsning udviklet og idriftsat på OUH i samarbejde med firmaet Medisat

Patienterne kan gennem patientkufferten tale med hospitalspersonale via video, og relevante medicinske apparater kan tilsluttes kufferten, så behandlingsmonitorering kan foretages i hjemmet. Dataene sendes til sundhedspersonalet på hospitalet, som kan vurdere, rådgive og tage beslutning om behandlingsforløb. Patientkufferten bruges på nuværende tidspunkt som en fast del af behandlingen af KOL-patienter, og OUH har derfor et ønske om at afprøve, om kufferten også kan benyttes til andre typer telemedicinsk behandling. Derfor igangsættes et pilotprojekt med afprøvning af telemedicinsk rehabilitering for KOL-patienter, der er for svage til at deltage i traditionelle rehabiliteringstilbud på hospitalet. Efter udskrivelse fra hospitalet får patienten kufferten installeret i sit hjem og kan dernæst kommunikere gennem denne - og blive vejledt i den rehabiliterende træning - som erstatning for at møde op på sygehuset.

 

Resultaterne fra et studie af anvendelsen af den telemedicinske løsning til genoptræning af KOL-patienter har vist sig lovende. Derfor igangsættes nu et egentligt ph.d.-studie, som skal undersøge og dokumentere de kliniske effekter af den telemedicinske behandling som supplement til konventionel behandling sammenlignet med udelukkende konventionel behandling.

 

Formål og vision

Formålet med projektet er at frigøre sengepladser på hospitalet ved at behandle KOL-patienter i eget hjem, og ph.d.-projektet skal således være med til at danne grundlag for, at dette kan blive muligt. Herved kan projektet også fungere som en dataindsamling for videreudvikling af patientkufferten.

 

Visionen med projektet er, at patienterne i højere grad skal føle sig styrket i forhold til deres sygdom og tage medansvar for den. Projektet kræver altså, at man undersøger den telemedicinske behandling fra alle vinkler, og herunder har man bl.a. beskrevet teknologiens indflydelse på patienters, pårørendes og sygeplejerskers oplevelse af konsultationerne samt relationen mellem brugerne.

I undersøgelserne, der er foretaget, har patienterne generelt taget aktiv del i deres egne observationer og målinger, og deres patientidentitet synes derved at blive ændret, så de bliver mere aktive og selvledende. Patienterne tager ejerskab over deres målinger og får derved større indsigt i deres sygdom og behandling.

 

Forventede resultater

Ph.d.-studiet har til formål at afdække om der er effekt af tidlig telemedicinsk træning af patienter med svær og meget svær KOL. Effekten måles på patienternes fysiske formåen, herunder udførelse af dagligdagsaktiviteter, og deres livskvalitet.

Måden dette undersøges på, fordeler sig på to typer undersøgelser:

• Et klinisk kontrolleret studie for at kunne måle om træningen har klinisk effekt

• Deltagerobservation, interviews og gruppeinterviews af både patienter, pårørende og de sundhedsprofessionelle for at få viden om, hvad den telemedicinske træning betyder for de involverede parters dagligdag og hermed om træningen rammer de behov, der er.

 
KontaktpersonKathrine 
                Rayce

Kathrine  Rayce

Cand.scient.san


Center for Innovativ Medicinsk Teknologi

Email:  LOADEMAIL[kathrine.rayce]DOMAIN[rsyd.dk]

Partnere

Odense Universitetshospital

Claus  Duedal Pedersen

Email:  LOADEMAIL[claus.duedal.pedersen]DOMAIN[rsyd.dk]

Web:   http://www.ouh.dk

Medisat A/S

Hanne   Hansen-Nord

Email:  LOADEMAIL[hhn]DOMAIN[medisat.dk]

Web:   http://www.medisat.dk

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi

Kathrine  Rayce

Email:  LOADEMAIL[kathrine.rayce]DOMAIN[rsyd.dk]

Web:   http://cimt.dk/