Digital understøttelse af klinisk dokumentation

 
 
 
Kan klinisk dokumentation både gøres nemmere, og hurtigere og samtidig hjælpe personale med eksempelvis dysleksi (ordblindhed) til at lave dokumentation af høj kvalitet? Patient@home vil i samarbejde med MV-Nordic undersøge mulighederne for at udvikle et hjælpeværktøj til frontmedarbejderne i hjemmeplejen

Baggrund

Det danske omsorgs- og sundhedsvæsen undergår i disse år store forandringer. En stadig stigende andel af den danske befolkning forventes at blive brugere af vores sundhedsvæsen i takt med, at der bliver relativt flere ældre. Fremtidens sundhedsvæsen vil således i langt højere grad tilbyde sygehuse, der foretager intensive og korte behandlingsforløb med efterfølgende længerevarende omsorgsforløb med rekonvalescens og genoptræning i eget hjem. Den nye organisering af omsorg og pleje vil afføde et stadigt stigende behov for dokumentation foretaget i brugerens eget hjem. Det øgede behov for dokumentation stiller krav til et vist niveau af læse- og skrivefærdigheder hos personalet, for eksempel til at kunne orientere sig i det skrevne i journalen og tilføje ny dokumentation.

 

I dag skyldes næsten 40 procent af alle patientklager i Danmark misforståelser på grund af dårlig eller mangelfuld kommunikation. Især den skriftlige kommunikation er præget af fejl og mangler, hvilket fører til fejlbehæftet eller direkte ubrugelig kommunikation. Blandt det sundhedsfaglige personale er der personer, der har udfordringer med at kommunikere på skrift. De kan være læse- og skrivesvage, ordblinde eller personer af anden herkomst end dansk, som dermed er udfordrede i forhold til skrivning på dansk. Det anslås, at op imod 20 % af befolkningen har læse- og skrivevanskeligheder. Læse- og skrivevanskeligheder hos SOSU-personale gør, at den skriftlige kommunikation ofte bliver kortfattet, udebliver eller er decideret præget af sproglige fejl.  

 

Formål

Formålet med projektet er at afdække potentialet i idéen om et læse- og skriveværktøj, som kan støtte den enkeltes skrivning med intelligene ordforslag, der passer til arbejdsområdet. De ovenstående udfordringer vil i fremtiden også være til stede i forbindelse med den stigende brug af skriftlighed i forhold til den omsorgskrævende borger. Et begreb som patientdagbogen vinder frem, og hvis dette skal give mening skal kommunikationen være af en tilstrækkelig høj kvalitet. Projektet vil samtidig afdække behovet for produkttilpasninger og integration til eksisterende kommunale dokumentationssystemer.

Projektet skal også udvikle et hjælpeværktøj, der kan fungere på forskellige digitale platforme og integreres til eksisterende EOJ (elektronisk borgerjournal) systemer.

 

Forventede resultater

Udvikling af et hjælpeværktøj, som kan gøre klinisk dokumentation både nemmere, hurtigere og samtidig hjælpe personale med eksempelvis dysleksi til at lave dokumentation af høj kvalitet.

Den forbedrede dokumentation kan bruges til at sikre mere sammenhængende omsorg, genoptræning og præventive tiltag ved indikationer af for eksempel øget faldrisiko.

 
KontaktpersonSøren 
                Møller Parmar-Sielemann

Søren  Møller Parmar-Sielemann

Seniorkonsulent


Welfare Tech

Email:  LOADEMAIL[smps]DOMAIN[welfaretech.dk]

Partnere

MV-Nordic A/S

Henrik  Lindholm

Email:  LOADEMAIL[henrik.lindholm]DOMAIN[mv-nordic.com]

Web:   www.mv-nordic.com

Welfare Tech

Søren  Møller Parmar-Sielemann

Email:  LOADEMAIL[smps]DOMAIN[welfaretech.dk]

Web:   http://www.welfaretech.dk

Region Syddanmark, Syddansk Sundhedsinnovation

Caroline  Strudwick

Email:  LOADEMAIL[caroline.strudwick]DOMAIN[rsyd.dk]

Web:   http://www.syddansksundhedsinnovation.dk/