Etiske guidelines til sundhedsteknologi

 
 
Projektet blev afsluttet i 2013

 
Udarbejdelse af etiske guidelines til udvikling og implementering af sundhedsteknologi

20130117_etiske guidelinesBorgere og professionelle i sundhedssektoren lever i gensidig afhængighed af at få hjælp og forpligtigelse til at hjælpe nødlidende. 'Tillid mellem mennesker' er derfor grundlæggende for mødet mellem de to parter. Forandringer i det danske sundhedsvæsen i form af nye teknologier og hjælpemidler fører imidlertid til nye relationer og mellem borgere og sundhedsprofessionelle, og der er derfor brug for teknologiudviklingsprocesser, som kan tage højde for både det kliniske møde og muligheden for at bevare tillid og ansvar mellem kliniker og patient.

 

Visionen

Patient@home søger i projektet "Etiske guidelines" at bygge teknologisk bro mellem hjemmepatienter og tværsektorielle klinikere på et velkendt fundament - nemlig sundhedslovens etik om ansvar og hjælp til den enkelte (§2). Projektet udarbejder - gennem forståelse og italesættelse af dilemmaer og problematikker omkring fremtidens hjemmepatient - en række etiske guidelines til brug ved brugerdreven innovation af nye sundhedsteknologier . Ved hjælp af personas udarbejdes en typificering af mulige patienter/brugere blandt ældre borgere med kroniske sygdomme for herigennem at italesætte emner som: Hvem er fremtidens hjemmepatient? Hvem er i stand til hvad? Hvad skal fremtidens løsninger rumme, for at alle får hjælp efter deres behov?

 

Hjemmepatienter fordrer i højere grad samar­bejde på tværs af sektorer i sundhedsvæsenet. Projektet sætter derfor også fokus på en behovsafdækning og forståelse af, hvad det betyder for de sundhedsprofessionelle, at de med nye sundhedsteknologier i højere grad skal have ansvar for patienter i eget hjem. Opmærksomheden rettes i denne del af projektet særligt på den praktiserende læge, kom­muner (hjemmepleje etc.) og klinikerne på hospitalet - og hvad nye sundhedsteknologier betyder for de forskelliges roller, ansvar og tillid i forhold til hinanden. I denne del af projektet gennemføres en researchfase, hvor der samles op på brug af eksisterende telemedicinske løsninger gennem interview med patienter/borgere, sundhedsprofessionelle på hospitaler, praksispersonale og kommunalt sundhedspersonale samt øvrige eksperter på det telemedicinske område.

 

I researchfasen skildres de brugssituationer, -relationer og -dilemmaer, der opstår i det telemedicinske møde mellem patient og tværkliniker. Disse indgår som narrative plots i en workshopfase, hvor forskellige brugergrupper bearbejder personas og brugshistorier for hhv. rollen som hjemmepatient og tværkliniker.

 

Resultatet

De udviklede fortællinger danner grundlag for en drejebog til en animationsfilm om brugsdilemmaer til brug for implementering af velfærdsteknologiske løsninger. Formålet med filmene er at skabe en forventningshorisont og et refleksionsrum for fremtidens brugere om udfordringer i det nye teknologiske møde med sundhedssektoren.

 

De udarbejdede personas skal bidrage til at skabe refleksion hos produktudviklere om de forskellige brugergrupper og brugskontekster dvs. støtte designprocessen i den velfærdsteknologiske produktudvikling.

 

 
KontaktpersonCaroline 
                Strudwick

Caroline  Strudwick

Projektleder


Region Syddanmark, Syddansk Sundhedsinnovation

Email:  LOADEMAIL[caroline.strudwick]DOMAIN[rsyd.dk]

Partnere

KORA

Helle S.  Wentzer

Email:  LOADEMAIL[hewe]DOMAIN[kora.dk]

Web:   http://www.kora.dk/

Region Syddanmark, Syddansk Sundhedsinnovation

Caroline  Strudwick

Email:  LOADEMAIL[caroline.strudwick]DOMAIN[rsyd.dk]

Web:   http://www.syddansksundhedsinnovation.dk/