Borgernære forflytningsinstruktioner baseret på video

 
 
 
I Patient@home videreudvikler My Video Coach en platform med videoinstruktioner, som skal øge kvaliteten af forflytninger og gøre det nemmere for både personale, der arbejder med forflytning, samt pårørende at lave gode forflytninger.

Baggrund

Den danske demografi og almene sundhedstilstand er under forandring. Antallet af borgere over 64 år er stigende, mens arbejdsstyrken bliver mindre. Endvidere er mængden af danske borgere med kroniske lidelser som fx diabetes og hjerte/kar-sygdomme også stigende.

20170228_Myvideocoach
Dette medfører øgede plejebehov og dermed også flere forflytninger af borgere. Forflytning af borgere kan være en hård tørn for personalet i social- og sundhedsbranchen, for det involverer tunge løft og personforflytninger, praktisk hjælp og pleje. Forkerte løft fører til dyre arbejdsskader med sygefravær og førtids-pensionering til følge. Overbelastning og skader på muskler og skelet kan have alvorlige konsekvenser for både medarbejderne og arbejdspladsen. Man kan undgå mange skader ved at bruge de rigtige hjælpemidler, have gode arbejdsstillinger, og ikke mindst at have en god og tilgængelig dokumentation for, hvordan der skal forflyttes. Inden for forflytning anvendes generelle vejledninger, individuelle vejledninger samt patientspecifikke vejledninger for forflytning. 

 

Formål/vision
Formålet er at udvikle en App til videodokumentation af arbejdsinstruktioner inden for forflytning og pleje af borgere i eget hjem. Appen skal kunne anvendes bredt af både plejepersonale, pårørende og eventuelt borgeren selv i borgerens eget hjem. Udover at kunne anvendes i eget hjem skal den også kunne fungere på f.eks. plejehjem.

 

 • Appen skal være med til at understøtte fælles retningslinier for forflytning og gøre det nemmere at indføre nye forflytningsmetoder.
 • Lange instruktioner er ofte nemmere at forstå, hvis de ses på en video frem for en lang beskrivende tekst på et papir.
 • Appen skal gøre det mere værdigt for borgeren, så borgeren ikke hele tiden bliver mindet om sin situation.
 • Borgere med kontaktforstyrrelser behøver ikke at blive konfronteret direkte med medarbejderen, men kan støttes gennem it-mediet, så konfrontationer reduceres.

 

Aktiviteter i projektet

 

 • Fase 1: Afdækning af arbejdsprocesser og borgerens oplevelser i forbindelse med forflytninger samt dokumentationsbehov og personalets rutiner.
 • Fase 2: Design af løsningen i samarbejde med forflytningspersonale. Løsningen skal endvidere leve op til gældende lov om personfølsomme data og leve op til gængse driftskrav hos de kommunale/regionale it-driftafdelinger.
 • Fase 3: Test og businesscase skal udføres. Det er visionen, at løsningen kan implementeres i Århus Kommunes voksenhandicap-område og herfra udarbejdes der businesscase.

 

Forventede resultater
Projektet skal munde ud i en brugbar version af My Video Coach Appen til forflytning. Appen skal støtte personalet i at lave korrekte forflytninger af borgere. Den skal endvidere kunne anvendes af pårørende, der deltager i pleje og omsorg. Appen skal leve op til gældende lov om persondata. Appen skal også kunne anvendes mere generelt til fx andre arbejdsinstruktioner i forbindelse med plejen. Det kunne være instruktion i anvendelse af diverse velfærdsteknologiske hjælpemidler.

 
KontaktpersonSusanne Rye 
        Møller

Susanne Rye  Møller


My Video Coach

Email:  LOADEMAIL[susanne]DOMAIN[myvideocoach.net]

Partnere

My Video Coach

Susanne Rye  Møller

Email:  LOADEMAIL[susanne]DOMAIN[myvideocoach.net]

Web:   http://myvideocoach.net

Welfare Tech

Søren  Møller Parmar-Sielemann

Email:  LOADEMAIL[smps]DOMAIN[welfaretech.dk]

Web:   http://www.welfaretech.dk

Næstved Kommune

Ladan  Rezai

Email:  LOADEMAIL[larez]DOMAIN[naestved.dk]

Web:   http://naestved.dk