Anvendelse af innovativ teknologi i behandlingen af sår

 
 
 
Nyudviklet 3D fotooptisk kamera til monitorering af sårhelingen af diabetiske fodsår ved hjælp af volumetriske målinger

Baggrund

Diabetiske fodsår hører til de alvorligste og mest omkostningstunge senkomplikationer ved diabetes. Antallet af nytilkomne diabetiske fodsår behandlet i hospitalsregi er ca. 3.000 om året i Danmark, og i 2009 var forekomsten af diabetiske fodsår 22.195. Adskillige studier har vist, at sårstørrelsen, herunder dybden, er en af de vigtigste årsager til forsinket sårheling. Målingen af sårstørrelsen er vigtig i monitoreringen af sårhelingen. Tidligere har todimensionelle målemetoder været anvendt til vurdering af sårhelingen. I dette projekt anvendes et nyudviklet 3D optisk kamera, der kan måle sårareal og sårvolumen og har potentiale til at vurdere sårhelingen fra hele sårets fordybning.

 

Formål/vision

Formålet med projektet er at undersøge, hvorvidt volumetriske målinger af diabetiske fodsår og venøse bensår kan anvendes til at vurdere sårheling. Derudover forsøger man at belyse, hvilke kliniske variabler, der associerer til sårheling ved diabetiske fodsår.

Der foretages en fremadskuende kohorteundersøgelse, hvor 100 nyhenviste patienter til Universitetscenter for Sårheling på Odense Universitetshospital med diabetiske fodsår eller venøse bensår inkluderes.

Patienterne følges i centret indtil sårheling, overgang til kronisk stadie (ikke helet efter 1 år) eller indtil der foretages amputation. Ved første besøg registreres patientdata herunder diabetestype, diabetesvarighed, diabeteskomplikationer og andre kroniske sygdomme. Der foretages desuden sårundersøgelse, herunder måling af sårareal og sårvolumen med det 3D-optiske kamera, som gentages med jævnlige intervaller. Patientens data og sårdata opgøres efter 1 år, afhængigt af udfaldet af såret. 

 

Hvad er forventet outcome af projektet?

  • 3D-billeder af sår vil kunne give præcise strukturelle mål, der vil kunne belyse baggrunden for manglende sårheling, og derved kunne bidrage til en mere specifik sårbehandling
  • Den fremtidige vision er, at det håndholdte 3D-fotooptiske kamera vil kunne anvendes i telemedicinsk sammenhæng af sårsygeplejersker i patienternes eget hjem
  • Det forventes, at det 3D-fotooptiskekamera kan anvendes til at undersøge effekten på sårheling af forskellige sårbehandlingsregimer, som der mangler evidens for.
 
Kontaktperson

Line  Bisgaard Jørgensen

Læge


Odense Universitetshospital, Medicinsk Endokrinologisk afdeling M

Email:  LOADEMAIL[line.bisgaard.joergensen]DOMAIN[rsyd.dk]

Partnere

Odense Universitetshospital, Medicinsk Endokrinologisk afdeling M

Line  Bisgaard Jørgensen

Email:  LOADEMAIL[line.bisgaard.joergensen]DOMAIN[rsyd.dk]

Web:   http://www.ouh.dk

Odense Universitetshospital, Medicinsk Endokrinologisk afdeling M

Knud  Yderstræde

Email:  LOADEMAIL[knud.yderstraede]DOMAIN[ouh.regionsyddanmark.dk]

Web:   http://www.ouh.dk

Teccluster

Michael  Elefsen

Email:  LOADEMAIL[michael.elefsen]DOMAIN[teccluster.com]

Web:   http://www.teccluster.dk