Tidlig opsporing og reducering af tilbagefald i socialpsykiatrien

 
 
 
Udvikling af app-løsning der kombinerer intelligente sensorer med planlægning og kommunikation. App’en skal være med til at hjælpe borgerne inden for handicap og psykiatri til at fastholde en god hverdag.

Baggrund
Projektet arbejder videre med erfaringer opnået via Patient@home projektet "Hospital hjemme",  som de deltagende virksomheder YesGroup, NETomsorg og Access Technology ApS har opsamlet.

 20161027_Socialpsykiatrien

Diskret overvågning af aktiviteterne i borgernes egen hjem som eksempelvis registrering af åbningen af døre, bevægelsessensorer og sensorer til registrering af brug af husholdningsapparater giver et indblik i borgernes hverdag. Det var relevant for de borgere der var indlagt i eget hjem for at give den fornødne sikkerhed i projektet "Hospital hjemme".
 
Erfaringer fra dette projekt viser, at det også er yderst relevant for andre patientgrupper - herunder især demente og borgere, der er en del af socialpsykiatrien. Der mangler dog yderligere teknologisk understøttelse udover diskret overvågning for at skabe en teknologisk løsning, der vil kunne give borgere i socialpsykiatrien et velfærdsteknologisk hjælpemiddel, der kan understøtte deres hverdag. Der mangler en teknologi, der også kan give borgerne struktur på hverdagen og samtidig give deres pårørende mulighed for at deltage aktivt i borgerens liv. Firmaet Life-Partners har en sådan teknologiplatform.

 

Vision og formål
I dette projekt vil man udvikle en dansk løsning, som hjælper borgere inden for handicap og socialpsykiatri til at fastholde en god hverdag igennem planlægning og struktur, øgede sociale færdigheder og tidlig opsporing for derigennem at undgå svære tilbagefald. Løsningen kombinerer intelligente sensorer med en planlægnings- og kommunikationsplatform i form af en app.

 

I dette projekt ønskes løsningen udviklet specifikt til socialpsykiatrien. App'en bliver udviklet til borgere, som ønsker hjælp til at kunne klare deres hverdag bedre. Løsningen tager udgangspunkt i borgeren, og uanset om man bor alene, er samboende eller bor i et botilbud, er det muligt at inddrage de pårørende. App'en skal hjælpe borgere og deres pårørende til en bedre og mere stabil hverdag og til et værdigt liv. Ved at hjælpe borgere til at være trygge i eget hjem via sociale relationer, struktur og diskret overvågning forventer man med den tilpassede løsning at kunne reducere tilbagefald.  

 

Aktiviteter i projektet

Der vil blive oprettet forskellige funktionaliteter i app'en til gavn for borgeren:

 

Planlægning og struktur

Gennem app'en har medarbejderen eller de pårørende mulighed for sammen med borgeren at oprette aftaler og planlægge daglige og ugentlige rutiner for at opnå struktur og overblik for borgeren. Systemet hjælper borgeren med at fastholde fokus på daglige opgaver og nå de fælles opsatte mål gennem fremsendelse af påmindelser og beskeder og eventuelt via virtuelle besøg (video-kommunikation). Medarbejderen og de pårørende kan nemt følge med i, om borgeren når de daglige opgaver og understøtte eller fastholde borgeren således, at borgeren opnår en øget mestring og selvhjulpenhed. App'en giver hermed borgeren mulighed for indflydelse på eget liv og mulighed for at kunne klare sig selv med mindre eller helt uden hjælp.

 

Sociale relationer

En af kerneværdierne for livskvalitet er sociale relationer, hvilket især kan være en udfordring for borgere, der er en del af socialpsykiatrien - det gælder både for borgeren og de pårørende. Tætte familiebånd og det at kunne være noget for andre er tænkt ind i app'en. Via forskellige moduler i app´en har borgeren på en nem og simpel måde mulighed for at holde kontakt med familie, naboer, frivillige og venner - selv over store afstande. App´en giver pårørende mulighed for at understøtte borgerens sociale liv bl.a. ved at kunne dele og kommunikere via billeder, video og tekst. Det kan være med til at forebygge ensomhed og give de pårørende mulighed for at være en del af borgerens liv og hverdag.

 

Tryghed og sikkerhed
Med informationerne fra sensorerne kan man sikre tryghed og sikkerhed for borgere, ved at sende varslinger til pårørende eller kommunen ved adfærdsændringerne, så tilbagefald kan opspores så tidligt som muligt, og en indsats kan igangsættes for dermed at hjælpe borgeren til at forblive stabil.

 

For aleneboende borgere kan sensorerne også hjælpe at blive længst muligt i eget hjem ved eksempelvis at alarmere ved fald, vandring, om borgeren glemmer at slukke komfuret mv. App'en alarmerer med det samme pårørende eller kommunen herom.

 

Sensorernes informationer kan også bruges til tidlig opsporing af helbredsproblemer, som for eksempel kan vise sig igennem urolig søvn, ændret aktivitetsniveau mv. Ved tidlig opsporing kan en varsling sendes til pårørende eller kommunen. Alarmerne opsættes via software i forhold til individuelle behov, og kan justeres i forhold til dag og nat. Det er også muligt at sende alarmer til flere personer.

 

Forventede resultater

Det er forventningen, at den udviklede løsning sikrer, at borgere i socialpsykiatrien kan hjælpes til at være i eget hjem i længere tid, og vil give bedre behandlingsforløb, idet de sociale relationer kan styrkes og udbygges via app'en. Ved at hjælpe borgeren til at være tryg i eget hjem via sociale relationer, struktur og diskret overvågning forventer man, at tilbagefald kan reduceres. Løsningen er meget nyskabende, da der ikke er andre velfærdsteknologiske løsninger, der både kombinerer sensorer, kommunikation og struktureringsværktøjer i én samlet løsning. Løsningen involverer både borgeren, de pårørende og fagpersonale til at sikre en sikker og effektiv behandling med borgeren i centrum.

 
KontaktpersonSøren 
                Møller Parmar-Sielemann

Søren  Møller Parmar-Sielemann

Seniorkonsulent


Welfare Tech

Email:  LOADEMAIL[smps]DOMAIN[welfaretech.dk]

Partnere

Welfare Tech

Søren  Møller Parmar-Sielemann

Email:  LOADEMAIL[smps]DOMAIN[welfaretech.dk]

Web:   http://www.welfaretech.dk

ANYgroup

Henrik  Klode

Email:  LOADEMAIL[hk]DOMAIN[anygroup.dk]

Web:   http://www.anygroup.dk/

Life-Partners A/S

Bo Høvedsgaard  Iversen

Email:  LOADEMAIL[bhi]DOMAIN[life-partners.com]

Web:   http://www2.life-partners.com/

Region Syddanmark, Syddansk Sundhedsinnovation

Caroline  Strudwick

Email:  LOADEMAIL[caroline.strudwick]DOMAIN[rsyd.dk]

Web:   http://www.syddansksundhedsinnovation.dk/