Digital hjælp til borgere med sammenfald i ryggen

 
 
 
Design, udvikling og test af mobil/ virtuel sundhedsteknologi til mænd og kvinder med symptomgivende sammenfald (brud i ryggen) med henblik på at fremme og styrke egenomsorg, handlemuligheder (empowerment) og livskvalitet hos den enkelte patient

20160415_OndtiryggenBaggrund

Osteoporose (knogleskørhed) er en af de otte folkesygdomme i Danmark. Det skønnes at 5-600.000 danskere har sygdommen. Ca. 40 % af alle kvinder og 15 % af alle mænd får et knoglebrud relateret til osteoporose i løbet af deres liv. Sygdommen koster således det danske samfund 11,6 mia. i 2011, hvor især knoglebrud og de negative følgevirkninger heraf udgør en stor del af omkostningerne. Tal fra 2005 viser at der i Danmark er cirka 10.000 hoftebrud, 7000 underarmsbrud og 2000 sammenfald årligt. Brud som primært er forårsaget af osteoporose. Samtidig ved vi dog, at kun 30-40 % af alle sammenfald kommer til klinisk erkendelse, og det må skønnes at være de sværeste der erkendes.

 

Et sammenfaldet kan opstå ved en forkert bevægelse, et løfte, en foroverbøjning eller blot et nys, og skyldes ændringen i knoglemassen og mikroarkitekturen i knoglen pga. osteoporose. Sammenfaldet kan have store konsekvenser for den enkelte pga. af tab af funktionsniveau. Det kan give langvarige og endda kroniske smerter. Studier har vist at patienterne har klart nedsat helbredsrelateret livskvalitet, som ikke genvindes efter at bruddet er helet. Samtidig har disse patienter stor risiko for ny brud (både ryg og hofte), og det er derfor vigtigt at stoppet "kaskaden" af knoglebrud, da progression (nye brud) er forbundet med øget sygelighed og dødelighed.

 

Patienter behandles i dag efter en række principper - fra konservativ behandling, til korset og smertelindrende operation. En stor del af patienterne er dog hjemme i den akutte fase, uden videre behandling, pleje og støtte. Fra klinisk praksis ved vi, at patienterne ofte har følt sig alene med de udfordringer et sammenfald medfører. Litteraturen på området er yderst sparsom, men få mindre udenlandske studier har beskrevet hvordan kvinder med sammenfald kæmper med at håndterer en dagligdag med smerter, frygt, nedsat aktivitet og et ændret selv-billede.

 

Mobil sundhedsteknologi har allerede vist at være et effektivt redskab til at understøtte patienters egenomsorg og handlekompetencer, samt kommunikationen og samarbejdet mellem patienter og sundhedsprofessionelle. Sundhedsteknologiske løsninger ift. osteoporose er i sit vorden. Ingen har gennemført et telemedicinsk projekt specielt tilrettet patienter med sammenfald.

 

I nærværende projekt vil et mobilt/ virtuelt sundhedsteknologiske tilbud til patienter med sammenfald i alderen +60 år blive designet, udviklet og teste. Processen vil ske i tæt samarbejde med patienter der har oplevet sammenfald, praktiserende læger, sundhedsfagligt speciallæger, sygeplejersker og fysioterapeuter fra Osteoporoseklinikken OUH og Kolding Kommunes Sundhedscenter, Osteoporoseforeningen, samt virksomheden MedWare.

 

Formål/vision

Med baggrund i ovenstående, ønsker vi at gennemføre et projekt med henblik på at undersøge hvorvidt mobil/ virtuel sundhedsteknologi kan udgøre et tilbud til patienter, der får et sammenfald. Fokus er at fremme patienternes livskvalitet og empowerment. Teknologien skal således understøtte den enkelte patient i at håndtere sammenfaldet i den akutte/ sub-akutte periode, således at patienterne føler sig klædt på og tryg ift. viden om osteoporose og sammenfald, smertebehandling, fysisk aktivitet/ træning. Ligeledes skal teknologien kunne understøtte patienternes behov for at snakke med andre i samme situation/ vidensdele.

Mange føler sig alene i perioden efter sammenfald, de er usikre på hvad et sammenfald betyder og hvordan de skal forholde sig. Flere patienter har givet udtryk for at de ikke taler med egen læge om eksempelvis smertebehandling. Ofte må patienterne gøre sig egne erfaringer, da viden ikke er let tilgængelig. Ydermere er der sjældent et entydigt svar på eksempelvis smertebehandling og restriktioner/ vejledning i forbindelse med løft. Det er således visionen at designe og udvikle et mobilt/ virtuelt sundhedsteknologisk tilbud, der kan styrke patienternes egenomsorg og handlemuligheder (empowerment), og dermed øge den enkeltes livskvalitet.

 

Projektet består af tre faser. Første fase har til formål at afdækker patienternes behov og udfordringer i perioden efter sammenfaldet. Dette vil ske gennem kvalitative interviews, observationer og litteraturstudier af emnet. De identificerede behov vil dernæst danne baggrund for anden fase, hvor forskellige løsninger designes og udvikles med henblik på at imødekomme patienternes behov. Den bedste løsning pilottestes og justeres, inden fase tre, hvor effekten af teknologien vil blive undersøgt i et større studie. Visionen er at den sundhedsteknologiske løsning kan implementeres på tværs af sektorer, og således både i primær (almen praksis og rehabilitering) og på sygehusene gennem "Mit Sygehus".

 

Forventede resultater

Projektet vil tilbyde patienter støtte i perioden efter sammenfald, en støtte kun få patienter modtager i dag. Det være sig støtte ift. håndtering af smerter, fysisk aktivitet, viden om osteoporose og den ændrede krop, således at den enkelte patient i højere grad føler sig rustet til kan klare sig selv, forebygge komplikation og nye knoglebrud. Den fremtidige vision er, at sundhedsteknologien kan fremme patienternes egenomsorg, styrke den enkeltes handleevne, og dermed bedre den enkeltes livskvalitet. Det forventes at den kommende teknologi kan anvendes på tværs af afdelinger, sygehuse og sektorer, og dermed sikre tilgængelig viden for alle patienter. Ydermere forventes det at teknologien kan anvendes generisk både bredt indenfor osteoporose, samt ift. andre kroniske sygdomme, hvor egenomsorg og handleevne er helt central for behandlingen eksempelvis diabetes.

 
KontaktpersonMette 
                Juel Rothmann

Mette  Juel Rothmann

Klinisk sygeplejeforsker, Adjunkt, Ph.d.


Odense Universitetshospital, Medicinsk Endokrinologisk afdeling M

Email:  LOADEMAIL[mette.rothmann]DOMAIN[rsyd.dk]

Partnere

Odense Universitetshospital, Medicinsk Endokrinologisk afdeling M

Mette  Juel Rothmann

Email:  LOADEMAIL[mette.rothmann]DOMAIN[rsyd.dk]

Web:   http://www.ouh.dk

Odense Universitetshospital, Medicinsk Endokrinologisk afdeling M

Pernille  Hermann

Email:  LOADEMAIL[pernille.hermann]DOMAIN[rsyd.dk]

Web:   http://www.ouh.dk

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi

Jane   Clemensen

Email:  LOADEMAIL[jclemensen]DOMAIN[health.sdu.dk]

Web:   http://cimt.dk/

Kolding Kommune, Sundhedscenter

Lene  Lebech

Email:  LOADEMAIL[lele]DOMAIN[kolding.dk]

Web:   https://www.kolding.dk/borger/sundhed-sygdom/traening-og-rehabilitering/genoptraening-og-rehabilitering

Welfare Tech

Søren  Møller Parmar-Sielemann

Email:  LOADEMAIL[smps]DOMAIN[welfaretech.dk]

Web:   http://www.welfaretech.dk

MedWare ApS

Ulrik  Hardt Schønnemann

Email:  LOADEMAIL[ulrik]DOMAIN[medware.dk]

Web:   http://www.medware.dk/