Medicininformationssystem skaber overblik over ældres medicin

 
Medicininformationssystem skaber overblik over ældres medicin
30. marts 2017
Når ældre borgere får op til 20 forskellige præparater på grund af mange forskellige diagnoser, har fagpersonalet svært ved for at overskue, om de gavnlige effekter overstiger de negative som fx sammenfald af bivirkninger. Et nyt medicininformationssystem fra MediComb er blevet testet og evalueret i Patient@home regi. Det gav personalet overblik, og borgerne oplevede færre uheldige konsekvenser af medicineringen.

Mange ældre i hjemmeplejen og på plejecentre har meget komplekse og langvarige sygdomshistorier. Det er ikke usædvanligt, at personalet skal tage sig af borgere, der indtager op mod 20 forskellige lægemidler. Al medicin har bivirkninger, men for især ældre med så kompleks medicinering kan sammenfaldende bivirkninger give meget uheldige konsekvenser, som i sidste ende kan føre til fald, sygdom eller indlæggelser.

 

I praksis er det imidlertid en svær og langsommelig opgave at skulle overskue så mange lægemidlers bivirkninger, men et medicininformationssystem fra virksomheden MediComb kan levere et hurtigt og enkelt overblik. Det viser et projekt i Patient@home-regi.

 

Test på ældrecenter

Projektet testede i 2016 et medicininformationssystem fra virksomheden MediComb hos 22 borgere på Ældrecenter Dalvangen. Systemet er efter afslutningen af testen blevet evalueret ud fra MAST-metoden (Model for ASsessment of Telemedicine), som er Europas mest udbredte værktøj til at vurdere effekterne ved telemedicinske løsninger.

 

Hvis man ikke er opmærksom på, at et symptom kan være en bivirkning af den eksisterende medicin, kan det føre til yderligere medicinering og måske yderligere problemer for den ældre, hvor en bedre løsning ville være en revurdering af den ældres medicin.

 

- Jo mere medicin, du giver en patient, jo større er risikoen for sammenfaldende bivirkninger. Det er ganske enkelt en umådelig kompleks opgave at have overblik over alle lægemidler. Det er det, vi har forsøgt at løse med vores system, siger Henrik Reiche, CEO i MediComb.

 

I mange tilfælde betyder det en mærkbart bedre livskvalitet. En af borgerne på ældrecenteret led meget af diarre, og MediCombs system påviste, at det kunne skyldes fem af borgerens præparater. Den viden førte til en revurdering af borgerens medicin.

 

En anden af de 22 borgere i testen fik 18 forskellige præparater, og personalet oplevede daglige adfærdsændringer, som ved opslag i MediComb viste sig at kunne forklares med medicineringen, der efterfølgende blev revurderet.

 

MAST-evalueringen bekræftede, at plejeopgaven i dag er yderst kompleks og kræver viden om mange sygdomsområder, idet 11 borgere havde flere end tre diagnoser. De hyppigste var apopleksi (10), osteoporose (7), diabetes (6) og depression (6). Den systematiske gennemgang af borgernes medicin sammenholdt med plejepersonalet viden om borgernes tilstand medførte, at personalet for 50 % af beboernes vedkommende tog kontakt til borgerens læge for at få en dialog om medicineringen.

 

- Vi vidste godt, at der var problemer på det her område, men at det var så omfattende, havde vi ikke forestillet os. Evalueringen tyder på, at et meget stort antal ældre borgere oplever negative konsekvenser af deres medicin, og at en forbedret medicinering kan øge deres livskvalitet, siger Henrik Reiche.

 

Reality check

Efter en MAST-evaluering får partnervirksomhederne tilbudt et såkaldt 'Reality Check'. Det er et tværfagligt ekspertpanel, som giver virksomhederne sparring ud fra de konklusioner, evalueringen nåede frem til. Virksomhederne får feedback på, hvordan de kommer videre med deres løsning og forretningsstrategi, så de sikrer, at løsningen når et niveau, der gør dem attraktive for sundhedssektoren.

 

- Reality Check'et gik rigtig godt. Ekspertpanelet pegede på, at vi kan skabe større værdi ved at tilpasse informationerne mere til målgrupperne. En SOSU-assistent har ikke samme informationsbehov som en praktiserende læge og omvendt. Systemet kan allerede håndtere forskellige brugerprofiler, og vi arbejder nu videre med at tilpasse til hver enkelt gruppe, siger Henrik Reiche.

 

Selvom Glostrup Kommune primært havde et ønske om at hæve kvaliteten af ældreplejen og øge personalets kompetencer med systemet, kan MediCombs system også vise sig at have en gavnlig økonomisk effekt på længere sigt.

 

- Vi forventer, at kommuner kan undgå unødige indlæggelser og genindlæggelser af deres ældre borgere, som skyldes medicineringen, for det koster jo, hver gang de sender en patient på sygehuset. Men det kræver en længerevarende evalueringsperiode, hvis vi skal afdække den økonomiske effekt, siger Henrik Reiche.

 

Læs også Glostrup Kommune tester MediCombs informationssystem 

 
KontaktpersonRandi Villebro 
                Jørgensen

Randi Villebro  Jørgensen


Teknologisk Institut, Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi

Email:  LOADEMAIL[rvj]DOMAIN[teknologisk.dk]