Infrastruktur til innovation og test af sundheds- og velfærdsteknologi

 
Infrastruktur til innovation og test af sundheds- og velfærdsteknologi
29. april 2015
Sundheds- og plejesektor er under pres og kalder på nye teknologier. Efterspørgslen er global og markedspotentialet stort. Derfor tager Teknologisk Institut nu initiativ til et nyt testcenter, som vil skabe nye rammer for udvikling og test af fremtidens sundheds- og velfærdsteknologier og sikre, at virksomheder får optimale betingelser for teknologisk innovation, som matcher nationale og globale behov og markeder.

Den demografiske udvikling medfører stigende sundhedsudgifter (Regeringens vækstplan, 2013) og øget efterspørgsel på sundheds- og velfærdsteknologi inden for fx monitorering, forebyggelse, telemedicin og såkaldte velfærdsrobotter.

 

Teknologier forventes i fremtiden at give fx kronikere, ældre og personer med funktionsnedsættelser bedre muligheder for rehabilitering og mestring af egen sygdom og hverdag. I kombination med bedre forebyggelse kan teknologierne mindske presset på den offentlige sektor og betyde, at flere borgere fremover vil modtage forebyggelse og behandling i eget hjem, hvilket rejser nye spørgsmål om sikkerhed, funktionalitet, smitterisiko, robusthed, nødvendighed, support og infrastruktur.

 

Manglende dokumentation og evidens for velfærdsteknologier er dog en udfordring, som bremser udbredelse og udnyttelse af løsninger i den offentlige serviceproduktion. Nye dokumentations- og evalueringsteknologier kan anvendes til at imødekomme denne udfordring ved at skabe nem adgang til store valide datamængder.

 

Samfundsbehovet for bedre og billigere sundheds- og velfærdsteknologi giver et stigende erhvervspotentiale for både danske og udenlandske virksomheder - og såvel virksomheder som aftagere har behov for rådgivning, data og dokumentation af sundheds- og velfærdsløsninger.

 

Teknologisk Institut vurderer, at 1.400-1.500 virksomheder i Danmark fremstiller eller forhandler velfærdsteknologiske produkter i Danmark (Teknologisk Institut, 2012: Metoder til identificering af velfærdsteknologiske virksomheder i Danmark). Fremstillingsvirksomhederne er primært mindre virksomheder og opstartsvirksomheder, som i særlig grad har behov for adgang til fysiske innovationsfaciliteter, viden og kompetencer, der vil kunne fremme udvikling, modning, dokumentation og validering af deres produkter. Dette gælder ikke mindst ift. velfærdsrobotter til assistance og løsning af opgaver i hjemmet, som således vil være et område, der har et særligt i fokus i aktiviteten.

 

Ny teknologisk serviceydelse, kompetence og teknologi

For at imødekomme i udviklingen vil Teknologisk Institut udvikle et innovations- og testcenter i europæisk topklasse. Kernekompetencerne omfatter dyb viden om den offentlige og private serviceproduktion samt hygiejne, automatisering, digitalisering og sensorer, som vil medføre et markant løft af den teknologiske service på området i Danmark. Innovations- og testcentret for sundheds- og velfærdsteknologi vil tilvejebringe faciliteter og muligheder for beskyttet udvikling, herunder prototype- og produktudvikling, pilotproduktion i nul-serier og validering i laboratorium og driftsmiljøer mv.

 

Konkret vil aktiviteten fokusere på følgende hovedområder:

 • Udvikling af ny innovationshal, pilotproduktionsfaciliteter og velfærdsindustrirådgivning til produktinnovation af sundheds- og velfærdsteknologier med sigte på nationale og internationale markeder.
 • Udvikling og brug af nye test- og evalueringsmetoder og digitale redskaber til effektiv validering og dokumentation/evidens, herunder digitalisering af Instituttets metode til velfærdsteknologisk vurdering (VTV).
 • Udvikling og integration af sensorer til generering af brugsdata og informationer, som sikrer minimale omkostninger til dokumentation til både udvikling og drift af nye teknologier.
 • Produktinnovation med rengøringsvenlig og hygiejnisk design.

 

Aktiviteten vil med afsæt i Teknologisk Instituts laboratorium for velfærdsteknologi, CareLab, skabe nye infrastrukturer for innovation, udvikling, testning og dokumentation af fremtidens sundheds- og velfærdsteknologier. Aktiviteten basereres på fysiske rammer og tekniske faciliteter ved Teknologisk Institut i Odense, som netop har åbnet en ny innovationshal for udvikling af robot- og velfærdsteknologi. Dokumentationsbehovet imødekommes med udgangspunkt i Teknologisk Instituts nye laboratorium, CareLab 2.0, og ved yderligere udvikling og digitalisering af Instituttets VTV-metode understøttet af sensorer til dataopsamling.

 

Centrale aktiviteter

Innovations- og testcentret vil omfatte aktiviteter målrettet virksomheder og aftagere:

Virksomhedsrettede aktiviteter:

 • State-of-the-art (forskning) viden om og internationale rammer for innovation, herunder global behovsafdækning, konceptudvikling og etablering af proof of concept m.m.
 • Værkstedsfaciliteter til prototype- og produktudvikling (0-serie produktion) til opskalering af produktinnovation, herunder fokus på hygiejnisk design og smittereduktion
 • Integration af sensorer til dataindsamling og automatisering af dokumentation
 • Test og dokumentation (evidens) af funktionalitet, herunder dokumentation af bl.a. sikkerhed og robusthed samt økonomisk effektdokumentation (return of investment/cost of ownership)
 • Tværregionale og internationale test i bruger- og aftagermiljøer

 

Aftagerrettede aktiviteter:

 • Afdækning og rådgivning om teknologiske muligheder til kvalitets-, proces- og ressourceoptimering
 • Gennemførsel af demonstrations- og storskalaprojekter i den offentlige serviceproduktion med stærkt reduceret udgift til dokumentation
 • Involvering i innovation og test at fremtidens sundheds- og velfærdsteknologier

 

Mulige samarbejdspartnere

Aktiviteten vil udbygge Patient@home-virksomheders muligheder for innovation og validering af prototyper og produkter, og samtidig understøtte aktiviteterne i Welfare Tech - Innovationsnetværket for Sundhed og Velfærdsteknologi (ISV), der fokuserer på at målrette danske virksomheders produktudvikling med sigte på globale markeder. De nye rammer og faciliteter vil spille en central rolle i indfrielse af ISV's målsætninger.

 

Aktiviteten vil endvidere have snitflader til aktiviteterne i den lange række af kommunale og regionale udviklingsinitiativer på området, som samlet vil kunne sikre Danmark en førende position på innovation af fremtidens sundheds- og velfærdsteknologier. Instituttet samarbejder endvidere med førende internationale miljøer på området, såsom AIST i Japan.

 

Link til kilde.