Hjælp til borgere med kroniske smerter og deres behandlere

 
Hjælp til borgere med kroniske smerter og deres behandlere
22. september 2015
EvidenceProfile har udviklet screeningsværktøjet DoloTest®, som er en ny og hurtig måde til at kortlægge patienters kroniske smerter og livskvalitet på. Løsningen skal nu i et projekt under Patient@home gøres digital, for derved hurtigere at kunne sætte ind med den rette behandling.

Talrige forskningsresultater viser, at omkring hver fjerde dansker lever med vedvarende smerter. Disse smerter er ikke alene årsag til forringet livskvalitet for den enkelte borger, de udsætter også sundhedssektoren og samfundet generelt for et stort økonomisk pres. Samtidig kan det være svært for patienter med kroniske smerter, at beskrive, hvordan smerterne påvirker deres livskvalitet over for sundhedspersonalet.

 

EvidenceProfile, der er partner i Patient@home, har udviklet redskabet DoloTest®, som netop takler disse udfordringer. Løsningen er en videnskabelig valideret test, der er udviklet med henblik på, at gøre det hurtigt og nemt for borgerer med kroniske smerter at vurdere og score deres smerte, herunder hvilke konsekvenser smerten har for deres livskvalitet, for herigennem at sikre en bedre smertebehandling.

 

Testen består af otte spørgsmål, som borgeren kan besvare på få minutter og med det samme se resultatet på en visuel skala. Det visuelle testresultat er intuitivt og let at forstå for både borger og behandler; og kræver ingen specifik viden eller introduktion.

 

Udvikling af en digital platform

I dag gennemføres DoloTest® alene på papir. Med et nyt projekt i Patient@home skal løsningen videreudvikles til også at omfatte en digital løsning, som gør det endnu nemmere at gennemføre testen og se ændringer i smertetilstanden over tid, for derigennem bedre at kunne igangsætte en relevant behandling.

 

- Den nye digitale DoloTest-løsning er et godt eksempel på et værktøj, der sikrer både valide og ensartede data til vurdering af den enkelte patients behov for behandling. Og det er netop et af Patient@homes hovedformål, siger seniorkonsulent og projektleder i Patient@home, Søren Møller Parmar-Sielemann, Welfare Tech.

 

Ved at monitorere borgere med DoloTest® og sammenholde DoloTest-profiler, er det muligt på et tidligt tidspunkt, at opdage uønskede ændringer, der kan indikere en forværring i smertetilstanden. På den måde kan borgeren få en mere målrettet konsultation og tidligere påbegynde behandling. Behandlingsstedet kan samtidig spare tid ved at identificere og udskille de personer, som har behov for fremmøde, fremfor at at konsultere alle. Endelig giver DoloTest® både borger og behandler(e) mulighed for sammen at evaluere effekten af behandlingen; og derved hurtigere foretage relevante justeringer.

 

Gevinst for de den enkelte og samfundet som helhed

DoloTest® er også en måde for kommuner og hospitaler at dele borger-rapporterede smerte- og livskvalitetsdata på, og dermed lettere finde frem til det rette behandlingstilbud for den enkelte borger. Ved at sætte tidligt ind overfor kroniske smerter kan flere undgå langtidssygefravær på arbejdspladsen, som er en af de førende årsager til fravær.

 

- Borgeren vil få lettere ved at formidle smerternes indflydelse på livskvaliteten til sundhedspersonale, arbejdsplads eller pårørende, igennem det visuelle og numeriske testresultat fra DoloTest®. Overordnet set er det projektets hensigt at individualisere behandling af kroniske smerter og finde den mest effektive løsning, med de store fordele det indebærer både for borgeren, arbejdsmarkedet og sundhedssektoren, siger direktør og læge Kim Kristiansen fra EvidenceProfile.

 

Lovende resultater fra Storbritannien

DoloTest® er videnskabeligt valideret og indgår bl.a. som måleredskab i en engelsk app, der ordineres af læger til smertepatienter i Storbritannien. App'en er udviklet i samarbejde med National Health Service, NHS (det engelske sundhedssystem).

 

Et pilotstudie foretaget i samarbejde med NHS har vist, at DoloTest kan være med til at forbedre resultatet af behandling og omsorg for borgere med kroniske smerter. Derudover viser studiet at DoloTest® også sparer sundhedssystemet millioner af pund. Pilotstudiet viste bl.a., at der var en reduktion i forbrug af smertemedicin, færre kontakter til primær-sektoren og færre henvisninger til smerte- og ortopædkirurgiske specialer.

 

For yderligere information

Læs mere om DoloTest på mydolotest.com eller kontakt direktør og læge Kim Kristiansen fra EvidenceProfile på doktorkim@evidenceprofile.com.

 

Ønsker du at høre mere om projektet i Patient@home kan du kontakte seniorkonsulent og projektleder i Patient@home, Søren Møller Parmar-Sielemann, Welfare Tech, smps@welfaretech.dk, T. +45 2932 7470.

 
KontaktpersonSøren 
                Møller Parmar-Sielemann

Søren  Møller Parmar-Sielemann

Seniorkonsulent


Welfare Tech

Email:  LOADEMAIL[smps]DOMAIN[welfaretech.dk]