Forflytning af borgere

 
28. oktober 2013
Et nyt projekt i Patient@home skal udvikle en mobil løsning til forflytning af borgere med nedsat funktionsevne. Løsningen tager afsæt i kroppens naturlige bevægelsesmønstre og forventes at gøre borgere i eget hjem mere selvhjulpne.

Forflyning af borgere er en arbejdsopgave, som medarbejdere i hjemmeplejen typisk foretager flere gange dagligt. Borgere med nedsat funktionsevne, som er udskrevet til eget hjem, modtager ofte hjælp til at komme i seng, på toilettet eller i bad. Det anslås, at der alene i Danmark foretages mere end 29 millioner forflytninger om året, hvilket svarer til, at hver ansat i den danske social- og sundhedssektor, i gennemsnit foretager 265 forflytninger på årsbasis.

 

Det er en fysisk belastende og ofte tidskrævende opgave for sundhedspersonalet, da flere kommuner har en politik om, at der skal være to medarbejder om én forflytning. Samtidig har der hidtil kun i begrænset omfang været fokus på borgernes egen mulighed for frihed og uafhængighed i dagligdagen, ligesom de nuværende hjælpemidler ofte flytter borgerne på en uværdig og ubehagelig måde.

Et nyt samarbejdsprojekt i Patient@home sætter nu fokus på problemet.

 

- Når man i dag forflyttes, bliver man enten flyttet i en slags sæk eller også bliver man løftet op i en akavet stilling. Det projekt her går ud på er, at vi i langt højere grad vil bruge kroppens naturlige bevægelsesmønstre. Det tager de redskaber, der er i dag, ikke rigtig højde, siger designingeniør Mette Søndergaard Nielsen fra Teknologisk Institut, Robotteknologi, der er med i projektet.

 

Efterspurgt løsning

Kommuner, fysioterapeuter og virksomheder har i flere år efterlyst og undersøgt muligheden for at udvikle en mobil løsning, der tager afsæt i kroppens naturlige bevægelsesmønstre. En sådan løsning vil både vedligeholde den enkelte borgers evne til at bevæge sig og lette arbejdet for sundhedspersonalet. Målet er at udvikle en værdig og arbejdsmiljøforbedrende løsning, som minimerer behovet for plejepersonale, hvor flere borgere får mulighed for selv at komme rundt, mens de mest plejekrævende borgere kan flyttes ved hjælp af blot én medhjælper.

 

- Der bliver flere og flere ældre og færre til at passe dem. I Århus Kommune har vi købt 500 skylletoiletter, som vi installerer ude i fritvalgsområdet. Det gør, at mange bliver selvhjulpne på det område. Men det hjælper jo ikke så meget, hvis de ikke selv kan komme derud. Der er stadig nogle, der skal have hjælp til at komme til og fra toilettet. Men måske kan den rette lift afhjælpe den del af processen. Det handler også om værdighed for borgerne. Og så sparer det tid i den sidste ende, og måske nogle af besøgene. Der er jo køretid, hver gang man skal derud, siger projektleder Mette Halkier Laurien, Velfærdsteknologisk enhed, Sundhed og Omsorg i Århus Kommune.

 

Rykke udviklingen i positiv retning

Projektet skydes officielt i gang med et kick off-arrangement den 2. december 2013, men allerede nu har både virksomheder, kommuner og forsknings- og uddannelsesinstitutioner meldt sig på banen, og de første partnere har afholdt et indledende opstartsmøde.

 

Virksomheden Ergolet er den bærende part i projektet og skal sørge for fremdriften og processen omkring udviklingen af produktet. Ergolet har mange års erfaring med sikre, værdige metoder til forflytning af mennesker og leverer loftliftsystemer, mobile løftere, ståløftere og badeløsninger til plejesituationer i hjemmet, på hospitaler og omsorgsinstitutioner.

 

- Vi vil forsøge at rykke grænserne for, hvor det vi sender i udbud står i dag. Det er et seriøst forsøg på at flytte et produkt i en positiv retning, så vi kan synliggøre over for markedet, at det måske kan gøres på en anden måde, fortæller arkitekt MAA Dan Betak fra Ergolet, og fortsætter:

 

- Her får vi lejlighed til at udvikle noget nyt, som gerne skulle vise sig at ændre den måde, vi kan løse opgaverne på i dag; og at vi sådan set også kommer til at kunne tilbyde et produkt, som i hvert fald i førte fase ikke ret mange har.

 

Ambitionen er at stå med et håndgribeligt produkt inden for tre år, som kan omsættes til praksis. Men Dan Betak ser også andre gevinster ved at deltage i et projekt i Patient@home.

 

- Det, som er det rigtige spændende ved at køre i et regi som det her, hvor du har noget tid, det er, at vi lægger ud med at være grundige i vores forarbejdet og på den måde sikrer, at grundlaget er i orden for det videre arbejde. Vi tager afsæt i, hvad der er af kendt teknologi. Vi gør gavn af nogle kompetencer og ressourcer, som er forankret i Teknologisk Institut, som har arbejdet med stoffet i mange år. Og så har vi, i Ergolet, nogle helt centrale personer, som har beskæftiget sig med emnet i mange år, som unægtelig vil blive påvirket men også bidrage til det her, sådan så vi på flere fronter vil få det største udbytte af det her projekt, siger Dan Betak.

 

Fokuseret inddragelse af studerende

Noget af forarbejdet og indsamlingen af viden skal foretages af studerende ved University College Lillebælt og Syddansk Universitet. De studerende bliver koblet direkte på konkrete opgaver; en konstellation Teknologisk Institut har god erfaring for fungerer og giver udbytte.

 

Fysioterapeutstuderende fra University College Lillebælt (UCL) skal arbejde med de fysiologiske aspekter og bl.a. undersøge forskellige bevægemønstre, mens en produktudviklingsingeniørerstuderende (PDI) på Syddansk Universitet, skal gennemføre en række dybdegående undersøgelse med henblik på konceptudvikling og designanbefalinger.

 

Projektet forventes afsluttet om tre år med designanbefalinger og forslag til et konkret produkt, som der kan arbejdes videre med i kommercielt regi.

 

Yderligere information

Mette Søndergaard Nielsen, designingeniør, Teknologisk Institut - Robotteknologi, M. +45 7220 1245, msni@teknologisk.dk  

 

Dan Betak, arkitekt MAA & Project Manager, Ergolet, T. +45 5836 3871, dbe@ergolet.dk

 

Projektpartnere

  • Ergolet
  • Århus kommune
  • Syddansk Universitet
  • Teknologisk Institut
  • University College Lillebælt
  • Syddansk Sundhedsinnovation