Evaluer din telemedicinske løsning

 
Evaluer din telemedicinske løsning
24. april 2013
MAST er udvalgt som evalueringsmetode i Patient@home og partnerne fik 18. marts 2013 en introduktion til metoden, og hvordan den kan bruges undervejs i projektet.

MAST (Model for ASsessment of Telemedicine) er en standardiseret metode til evaluering af telemedicinske løsninger.

 

Metoden er udviklet under EU med danske ekspertiser i spidsen. Den er i dag det mest udbredte evalueringsværktøj til vurdering af effekter og konsekvenser af telemedicinske løsninger i EU, og flere hospitaler bruger specifikt MAST til at beslutte, hvilke nye teknologier, de vil implementere.

 

- Der er stort politisk fokus på telemedicin i forhold til fremtidens udfordringer. Samtidig ses manglen på evidens som den største barriere for, at telemedicin bliver udrullet og samfundet kan høste effekterne ved teknologien, fortæller Kristian Kidholm, MTV-konsulent ved Odense Universitets Hospital, som har været med til at udvikle modellen.

 

Direktionen i Patient@home har derfor allerede fra ansøgningstidspunktet besluttet at anvende MAST som evalueringsmetode i Patient@home. Den 18. marts 2013 var partnerne inviteret til seminar i Middelfart om, hvordan MAST bruges som ramme til at vurdere effekter, og hvordan metoden bruges undervejs i projektet.

 

Vigtigt redskab før salg

Telemedicin er i skarp konkurrence med en lang række andre løsninger, når hospitalerne skal træffe beslutning om, hvilke teknologier de vil indføre.

 

- Vi skal sikre, at de teknologier vi tager i brug er effektive, at patienterne ikke kommer til skade, at prisen står i forhold til effekten, og at vi har dokumentation for det vi gør, siger Kristian Kidholm.

 

MAST er netop en metode rettet mod disse beslutningstagere og har til formål at tilvejebringe den nødvendige viden og dokumentation til at kunne sige ja eller nej til en given teknologi.

 

Der er tale om en multidisciplinær proces, som både ser på de medicinske, samfundsmæssige, økonomiske og etiske aspekter ved brug af teknologien. Grundlaget er gode, forskningsbaserede undersøgelser, som vurderer af effekten af teknologien.

 

MAST er derfor også et nyttigt værktøj for virksomheder, der udvikler telemedicinske løsninger og velfærdsteknologi generelt. De får dels en vurdering af, om deres løsning har 'gang på jord' gennem brugbar og værdifuld feedback på løsningens effekt på behandlingen. Dels får de en vurdering af om løsningen har et gevinstpotentiale og dermed potentielt er noget kunderne, her hospitaler og kommuner, vil indkøbe. Endelige får de vigtig dokumentation for, om deres løsning kan skaleres og bruges uden for landets grænser - og dermed åbne dørene til eksportmarkederne.

 

En multidisciplinær metode

MAST består af tre trin.

 

Første trin er en forudgående vurdering, hvor leverandøren/udvikleren af den givne teknologi klarlægger, om teknologien er tilstrækkelig modnet, om den er testet, og hvad de juridiske og økonomiske forudsætninger er for løsningen?

 

Næste trin er en effektmåling på syv domæner, som fanger alle gevinster ved teknologien:

 

1) Helbredsproblemer og karakteristika ved teknologien: Hvad er det for et helbredsproblem løsningen adresserer? Hvor stort er problemet, hvilke nuværende tilbud findes der, og hvad er det for en teknologi, du mener, kan løse helbredsproblemet?

 

2) Patientsikkerhed: Præsterer teknologien tilfredsstillende og er den sikker for patienten og personalet?

 

3) Klinisk effekt: Effekten på patientens helbred og sygdom. Mindskes mortaliteten, øges den helbredsrelaterede livskvalitet, hvad er det adfærdsmæssige outcome og effekten på forbruget af sundhedsydelser?

 

4) Patientens perspektiv/oplevelse: Hvad er patientens og de pårørendes opfattelse af teknologien og ydelsen? Er de tilfredse, og acceptere de løsningen? Forstår de den information de får? Kan de anvende løsningen korrekt?

 

5) Økonomiske aspekter: Hvad er de sundhedsøkonomiske konsekvenser (omkostninger kontra effekt), og hvad er business casen (udgifter kontra indtægter)?

 

6) Organisatoriske aspekter? : Skal den nuværende organisering af behandlingen ændres? Medfører implementeringen af løsningen ændringer i organisationen og mellem organisationer (proces, struktur, kultur og ledelse)? Hvad mener personalet om ændringerne

 

7) Sociokulturelle, etiske og juridiske aspekter: Påvirkes mulighederne for lige adgang til behandlingen, ændres læge-patientforholdet, og ændres patientens syn på sin sygdom og egen rolle?

 

I tredje og sidste trin overvejes resultaternes generaliserbarhed og skalerbarhed. Gælder resultaterne kun for lille snæver målgruppe, eller kan den skaleres op og bruges til andre patientgrupper? Og kan den eksporteres til andre lande?

 

De syv domæner blev gennemgået på MAST-seminaret, den 18. marts, og præsentationerne er tilgængelige her

 

Del af Patient@home's innovationsmodel

MAST er et integreret element i Patient@home's innovationsmodel.

 

Innovationsmodellen, der er udviklet af Teknologisk Institut, består af en række innovationsfaser. Faserne skal sikrer, at der over 6 år udvikles 40 nye produkter eller services, som adresserer ønsket om at nedbringe presset på hospitalerne; før, under og efter en indlæggelse.

 

MAST knytter sig til innovationsmodellen og anvendes i overgangen mellem de forskellige innovationsfaser.

 

- En komplet MAST-evaluering er en meget detaljeret beskrivelse af en teknologis effekter. Den ligger til sidst i innovationsforløbene, men vi påbegynder den undervejs, fortæller innovationsleder Jørgen Løkkegaard, Teknologisk Institut, der er manden bag innovationsmodellen.

 

- Allerede efter konceptudviklingsforløbet udfærdiger vi en tidlig version af MAST - en slags MAST light - hvor vi fylder de elementer vi på, som vi på daværende tidspunkt er i stand til at udfylde, og får lagt nogle tidelige effektmålinger ind. Den arbejder vi så videre på. Man kan se det som "work in progress", hvor vi undervejs bliver klogere på vores produkt, og det vi er ved at innovere. Vi fylder flere og flere lag og informationer på, for til sidst at nå den endelige evaluering, siger Jørgen Løkkegaard.

 

I innovationsmodellen ligger der også et 'reality check'. Her får udvalgte projekter mulighed for at præsentere deres løsning og den foreløbige MAST-evaluering for et ekspertpanel med repræsentanter fra de syv domæner (beskrevet ovenfor). Ekspertgruppen vil give feedback på evalueringen og komme med anbefalinger til det videre forløb.

 

Der er hjælp at hente

Projektpartneren Welfare Tech kan vejlede og understøtte virksomheder i projektet med at gennemføre MAST-evalueringer. Kontakt seniorkonsulent Søren Møller Parmar-Sielemann, Welfare Tech, smps@welfaretech.dk og hør nærmere.

 

For yderligere information

Ønsker du yderligere information om MAST-metoden, kontakt Kristian Kidholm, MTV konsulent, Odense Universitets Hospital, kristian.kidholm@ouh.regionsyddanmark.dk

 

Se også www.renewinghealth.eu/assessment-method

 

Ønsker du yderligere information om innovationsmodellen i Patient@home, kontakt Jørgen Løkkegaard, innovationsleder, Teknologisk Institut, Robotteknologi, jld@teknologisk.dk